مشاهده:
ویژگی املاک: ساخته شده در کمد لباس پاکسازی